TƯ DUY CÁ NHÂN – TRÍ TUỆ TẬP THỂ

Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy “Môi trường và Tài nguyên sinh vật”, có tên tiếng Anh là: Environment & Biological Resource Teaching Research Team (DN-EBR) được thành lập theo Quyết định số 150/ QĐ-ĐHĐN-KHCNMT của Giám đốc Đại học Đà Nẵng ngày 10 tháng 1 năm 2012.