Gồm các khóa học thuộc chương trình đào tạo bậc Đại học

Khóa học tìm hiểu về phương pháp đánh giá nhanh môi trường, cơ sở lý thuyết và áp dụng thực tiễn.

Khóa học đào tạo năng lực trong lĩnh vực Đánh giá môi trường và giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ pháp lý về môi trường khi thực hiện dự án đầu tư

Khóa học đào tạo năng lực trong lĩnh vực Đánh giá tác động môi trường và giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ pháp lý về môi trường khi thực hiện dự án đầu tư

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng và đào tạo năng lực Đánh giá rủi ro môi trường (Environmental Risk Assessment) và ứng dụng mô hình đánh giá vào trường hợp cụ thể.

Khóa học cung cấp các kiến thức nền tảng về Công nghệ thực vật xử lý môi trường & nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn

Khóa học đào tạo năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường