Gồm các khóa học bồi dưỡng kỹ năng

Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng GIS và RS trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường