Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng GIS và RS trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường