Khóa học cung cấp các kiến thức nền tảng về Công nghệ thực vật xử lý môi trường & nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn