Khóa học đào tạo năng lực Đánh giá rủi ro môi trường và áp dụng phương pháp vào trường hợp cụ thể.