Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng và đào tạo năng lực Đánh giá rủi ro môi trường (Environmental Risk Assessment) và ứng dụng mô hình đánh giá vào trường hợp cụ thể.