Khóa học tìm hiểu về phương pháp đánh giá nhanh môi trường, cơ sở lý thuyết và áp dụng thực tiễn.