Khóa học cung cấp những kiến thức và kĩ năng cơ bản về khoa học môi trường, hiểu biết về mối quan hệ giữa con người và môi trường theo định hướng phát triển bền vững