Khóa học đào tạo năng lực trong lĩnh vực Đánh giá tác động môi trường và giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ pháp lý về môi trường khi thực hiện dự án đầu tư