Khóa học đào tạo năng lực trong lĩnh vực Đánh giá môi trường và giải quyết các vấn đề liên quan